روانشناسی تجارت

مدیریت ریسک و سرمایه

باید استاپ لاس را طوری واضح تعیین کنید که دقیقا مقدار سرمایه درگیر شده مشخص باشد

باید اندازه حجم معاملاتی و تاثیرش بر سرمایه مشخص باشد

چون وقتی سرمایه کم میشه سایز ترید ها هم پایین میاد
درواقع مقدار استاپ هست که سایز ترید را تعیین می کند نه برعکس

 

یعنی این سایز ترید نیست که از سرمایه محافظت می کند بلکه میزان ریسک آن ترید است

فرمول ریاضی موفقیت

 موفقیت ۱ درصد شانسه ۲ درصد استعداده ۲۰ درصد تیم بودنه و ۷۷ درصد هرگز تسلیم نشدنه

هفت نصیحت

بزرگترین اشتباهات از پرحرفی ناشی میشه
وام دار بقیه نباش
پول رو اولویت اولت نکن
تو بیزینس ، خیابان و زندان همکاری بیشتر بهت قدرت می بخشه
برای ترقی و بزرگ شدن دنبال مرشد و مربی باش
موفقیت از موفقیت ریشه میگیره
همیشه با احترام رفتار کن

پیامی که تو قلبت نگه داری

در زندگی لحظاتی خواهد بود که می خواهید همه چیو ترک کنید
می خواهید برید خونه

سه دشمن موفقیت

منطقه امن
درماندگی آموخته شده
مسیر کمترین مقاومت